Thema zorgzaam buurtweefsel

Vooral voor zorgintegratie die zich nabij de burgers afspeelt, zet Zorgzaam Leuven in op een zorgzaam buurtweefsel. Waarom we dat doen?

  • Buurten en wijken omvatten groepen van zorgactoren en bewoners die zich met elkaar verbonden voelen. Onze acties tonen aan dat het nodig is om mensen vanuit die nabijheid te betrekken.

  • Betrokkenheid kan maar duurzaam zal zijn als in elke buurt een lokale verankering en sturing groeit. Dat doen we via trekkersgroepjes, buurtraden, wijkmanagers, ambassadeurs... Op die manier kan een gelijkwaardige betrokkenheid ontstaan van bevolking,  informele zorgverleners, mantelzorgers en formele gezondheidszorg- en welzijnsactoren.

  • Geïntegreerde zorg veronderstelt afstemmen, samenwerken en geïntegreerd denken en handelen. We bouwen hiervoor verder op de bestaande buurtweefsels en trachten deze te versterken.

Vele acties in Zorgzaam Leuven hebben een lokale verankering in het buurtweefsel. Bijvoorbeeld:

  • Implementatie van zorgprogramma’s en zorgcoördinatie in buurtgerichte eerstelijnsteams

  • Medisch farmaceutisch overleg op buurtniveau, met minstens één ambassadeur per buurt

  • Netwerkbijeenkomsten in de buurten voor zorgactoren en soms ook bewoners, om mekaar te leren kennen en om van daaruit gezamenlijke buurtinitiatieven te laten groeien

  • Programma’s rond gezondheidsbevordering in de buurten, bv. beweegprogramma in Zorgzaam Wilsele

  • Programma’s rond health literacy in aandachtsbuurten, bv. gezondheids- en welzijnsmapje in Kop van Kessel-Lo

  • 4 pilootbuurten - zorgzame buurten vanaf 2020 gaan we ook in andere buurten zorgzame buurten opstarten met iedereen van goede wil.

 

De werkgroep Zorgzame Buurten van Zorgzaam Leuven is een forum waar de acties in buurten en wijken van Leuven besproken en gedeeld worden binnen een lerend netwerk. Wil je deelnemen aan de werkgroep? Contacteer barbara.zorgzaamleuven@gmail.com

beautiful-blooming-branches-2253911.jpg

Koptekst 4

Zorgzaam Wilsele - Dorp

Ook hier bouwen bewoners en hulpverleners samen aan een zorgzame buurt. Momenteel zijn we bezig met een nieuw bewegingsproject waarbij iedereen welkom is om samen te wandelen en elkaar als dorpsgenoten beter te leren kennen. De bedoeling is om op een laagdrempelige manier de  buurtcohesie te versterken en tegelijk bij te dragen tot betere gezondheid. Klik hier voor meer info. 

Sven Aertgeerts, huisarts

TP_Website.jpg

Traject met zorgverleners uit de buurt

Zorgzaam Wilsele - Putkapel

In Wilsele - Putkapel gaan we aan de slag met heel de buurt en organiseren we verschillende activiteiten waarbij iedereen elkaar leert kennen. Er is een traject gestart met zorgverleners uit de buurt waarin er bekeken wordt op welke manier we tot een vlotte samenwerking komen. Ik ga rond in de buurt om te peilen naar de noden. Op deze manier werkt iedereen samen aan een Zorgzaam Putkapel. 

Stepahnie Vandenplas, Outreachend werker

ZZ Buurt kessello.jpg

Inclusieve en warme buurt

Zorgzaam Kop van Kessel-Lo

Samen met allerlei zorg-en welzijnsorganisaties en vrijwilligers uit de buurt willen we ervoor zorgen dat kwetsbare buurtbewoners niet door de mazen van ons welzijnsnetwerk vallen. Zo experimenteren we met een geïntegreerd breed onthaal, organiseren we netwerklunches voor zorg-en welzijnspartners en plannen we allerlei preventieve acties voor de buurtbewoners. 

Johan Fobelets, buurtwerker

adult-age-elderly-272864.jpg

Koptekst 4

Zorgzaam Terbank - Tervuursesteenweg

Meer info volgt. 

    

WZC Remy front.jpg

Uitbouw burennetwerk

Zorgzaam Vesalius / Nieuw Kwartier

Als outreachend werker ben ik actief op pad om kennis te maken met de  de buurtbewoners. Ook door huisbezoeken bij 70+ probeer ik de noden nog beter in kaart te brengen. Het is de bedoeling om mensen op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te brengen en een burennetwerk op poten te zetten. 

Stephanie Vandenplas, Outreachend werker

wuifaffiche afb1.png

Koptekst 4

Wuifaffiche 

Hier kan je de wuifaffiche downloaden

    

Zorgzaam rond alle levensdomeinen

© 2019 by Marie Van de Putte - Zorgzaam Leuven