top of page

Onze thema's

Onze activiteiten 

Binnen Zorgzaam Leuven focussen we ons op onderstaande thema's.

 

(Pictogrammen toevoegen)

 1. Buurtteams en buurtnetwerken

 2. Ondersteuning eerstelijnszorgverleners

 3. Innovatie

 4. ... Aanvullen

 

Klik op één van de pictogrammen om meer te weten! Het grote projectplan van Zorgzaam Leuven gaat over 6 thema's:

We ondersteunen mee:

 • Zorgzame buurten

 • ... Aanvullen 

Zorgprogramma nieuw.png

Zorgprogramma's

medicatie klein.png

Medicatie

appel klein.png

Gezondheids-
bevordering

zorgcoordinatie klein.png

Zorgcoördinatie

zorgzame buurten klein.png

Zorgzame buurten

nieuw huisje klein.png

Verzorgd wonen

Zorgprogramma nieuw.png

Zorgprogramma's

Zorgprogramma’s bieden een kapstok om de taken van de verschillende gezondheidsverstrekkers te verhelderen zodat de zorg naadloos in elkaar overgaat en maximaal wordt afgestemd op de noden van de patiënt.

Doelen van de zorgprogramma's:

 • Verbeteren van de zorgcoördinatie

 • Verhelderen van het takenpakket per discipline

 • Implementatie van internationale evidence-based richtlijnen

 • Het aantal ziekenhuisopnames verminderen

 • Levenskwaliteit en prognose van patiënten verbeteren

 • Inbedden van de zorg in een breder chronisch zorgmodel

zorgcoach.jpg

De implementatie van zorgprogramma's gebeurt in buurtteams, waar zorgverleners van verschillende disciplines samenwerken en afspraken maken over patiënten.

Op dit ogenblik hebben we binnen Zorgzaam Leuven volgende zorgprogramma's:

Zorgprogramma's
zorgcoordinatie klein.png

Zorgcoördinatie

Langer en veiliger thuis door meer coördinatie en zorgcontinuiteit.

Ondersteuning wordt geboden met grote betrokkenheid van het informele netwerk. 

 

De thema's waar we rond werken:
 

 • flexibele thuiszorg: samenwerkingsafspraken, flexibele planning, vermijden van overlap in hulp- en zorgverlening, een buurtgericht transparant hulp- en zorgaanbod dat raadpleegbaar is voor elke burger.

 • casemanagement en zorgcoördinatie: uitwerken en implementeren van een model voor zorgcoördinatie en casemanagement

teamcoach.jpg
Zorgcoördinatie
medicatie klein.png

Medicatie

Voor chronische patiënten die medicatie nemen en in het bijzonder voor 5000 gepolymediceerde personen in Leuven, is er een actieplan uitgewerkt voor de komende 4 jaren.

 

We zetten in op verhoogde medicatiebegeleiding, medicatiebewaking, rationeel en evidence based voorschrijven. Samen met de patiënt willen we zorgdoelen bepalen en het medicatieschema hierop afstemmen.

 

Met de actie 'Leuven op schema' streven we naar een gedeeld medicatieschema voor elke persoon in Leuven die chronisch medicatie neemt. 

Meds

Hieronder vind je meer informatie terug over de verschillende projecten rond het thema 'Medicatie':

zorgzame buurten klein.png

Zorgzame buurten

Vooral voor zorgintegratie die zich nabij de burgers afspeelt, zet Zorgzaam Leuven in op een zorgzaam buurtweefsel.

Waarom we dat doen?

 • Buurten en wijken omvatten groepen van zorgactoren en bewoners die zich met elkaar verbonden voelen. Onze acties tonen aan dat het nodig is om mensen vanuit die nabijheid te betrekken.

 • Betrokkenheid kan maar duurzaam zal zijn als in elke buurt een lokale verankering en sturing groeit. Dat doen we via trekkersgroepjes, buurtraden, wijkmanagers, ambassadeurs... Op die manier kan een gelijkwaardige betrokkenheid ontstaan van bevolking,  informele zorgverleners, mantelzorgers en formele gezondheidszorg- en welzijnsactoren.

 • Geïntegreerde zorg veronderstelt afstemmen, samenwerken en geïntegreerd denken en handelen. We bouwen hiervoor verder op de bestaande buurtweefsels en trachten deze te versterken.

Wandeling in het park

Vele acties in Zorgzaam Leuven hebben een lokale verankering in het buurtweefsel.

Bijvoorbeeld:

 

 • Implementatie van zorgprogramma’s en zorgcoördinatie in buurtgerichte eerstelijnsteams of 'zorgzame buurtteams'

 • Medisch farmaceutisch overleg op buurtniveau, met minstens één ambassadeur per buurt

 • Netwerkbijeenkomsten in de buurten voor zorgactoren en soms ook bewoners, om mekaar te leren kennen en om van daaruit gezamenlijke buurtinitiatieven te laten groeien

 • Programma’s rond gezondheidsbevordering in de buurten, bv. beweegprogramma in Zorgzaam Wilsele

 • Programma’s rond health literacy in aandachtsbuurten, bv. gezondheids- en welzijnsmapje in Kop van Kessel-Lo

 

Het kernteam Zorgzame Buurten bestaat uit partners van Stad Leuven, Eerstelijnszone Leuven en Zorgzaam Leuven. Via overlegmomenten, ondersteunen van buurtoverleg en interessante vormingen bouwen we samen de zorgzame buurten in Leuven verder uit.

Wil je op de hoogte gehouden worden van de zorgzame buurten in Leuven? Contacteer charlotte.zorgzaamleuven@gmail.com

vermenging
Medicatie
Zorgzame buurten
nieuw huisje klein.png

Verzorgd wonen

Het doel is om mensen zo lang mogelijk te laten wonen in hun vertrouwde woonomgeving, op een veilige manier, met een gecoördineerd aanbod van zorg en ondersteuning. 

​Al te vaak blijven kwetsbare personen te lang zonder aangepaste zorgomgeving en omkadering thuis tot de situatie onhoudbaar wordt. Hierdoor belanden ze vaak op een spoedgevallendienst, leidt dit tot een ziekenhuisopname, of is er een vroegtijdige opname in een woonzorgcentrum.

De werkgroep woonvormen werkt een aanbod uit van veilige woonomgevingen voor kwetsbare personen.

​We zetten in op coördinatie van zorg thuis, in woonzorgcentra, tijdelijke woonvormen en andere opvang.

Video-consultatie
Vezorgd wonen
appel klein_edited.jpg

Gezondheidsbevordering

handshakes

Het thema gezondheidsbevordering wordt uitgewerkt vanuit een samenwerkingsverband tussen

“Leuven, gezonde stad” en Zorgzaam Leuven.

Het doel is:

 • Zorgverstrekkers zetten meer in op preventie

 • Preventieprojecten krijgen een buurtgerichte vertaling

Enkele preventiethema's waar we rond werken:

 • Bewegen en gezonde voeding in de buurt

 • Toegankelijke preventieve en curatieve mondzorg voor

       kwetsbare groepen

Gezondheidsbevordering
bottom of page