Thema zorgcoördinatie

Langer en veiliger thuis door meer coördinatie en zorgcontinuiteit.


Het doel is dat iedere inwoner van Groot-Leuven 24/7 kan beroep doen op de nodige hulp en zorg vanuit het brede netwerk in de regio.

Ondersteuning wordt geboden met grote betrokkenheid van het informele netwerk.

De thema's waar we rond werken:
 

  • flexibele thuiszorg: samenwerkingsafspraken, flexibele planning, vermijden van overlap in hulp- en zorgverlening, een buurtgericht transparant hulp- en zorgaanbod dat raadpleegbaar is voor elke burger.

  • casemanagement en zorgcoördinatie: uitwerken en implementeren van een model voor zorgcoördinatie en casemanagement

Acties en projecten

Kwetsbare zwangerschappen

Zwangerschapstraject voor vrouwen met kwetsbare zwangerschap

De doelstelling van dit project is stappen te zetten richting een geïntegreerd prenataal zorgtraject met bijzondere aandacht voor kwetsbare. Hiervoor versterken we de samenwerking tussen vroedvrouwen en huisartsen en maken we duidelijke taakafspraken.

Lies Versaevel en Maity Van Rillaer (coördinatoren vzw De Baekermat)

Gegevensdeling

Zorgcoördinatie en gegevensdeling in het SZC

Siilo app

Karen Van den bosch, coördinerend en adviserend apotheker bij Zorgzaam Leuven

Gegevensdeling

Vroegtijdige zorgplanning

Vroegtijdige zorgplanning is meer dan een neergeschreven document. En het is ook meer dan een gesprek in teken van het levenseinde. Dankzij vroegtijdige zorgplanning wordt de gezondheidszorg van je patiënt afgestemd op zijn of haar waarden en levensdoelen. Zo kan je patiënt er op vertrouwen dat alle hulpverlerners rekening houden met wensen en grenzen. Meer info

dr. Filip Charlier. Huisarts en trekker van de werkgroep vroegtijdige zorgplanning

Populatiemanagement

Detectie kwetsbare personen

Hiervoor zijn we eerst in het kaart aan het brengen hoe we met de beschikbare datasets en met respect voor privacy op zoek kunnen gaan naar kwetsbare personen die nu tussen de mazen van het net vallen.

-

Project URGENT

Zorgtraject voor ouderen op spoed

Om het zorgtraject voor ouderen op spoed te optimaliseren en het risico op een heropname te verminderen, werd het project URGENT gelanceerd. Dit project is een initiatief van de dienst geriatrie en de spoedgevallendienst van UZ Leuven in samenwerking met de eerstelijnszorg.

-

Medisch farmaceutisch overleg en vorming

Palliatieve zorg

Op 10 oktober kwamen huisartsen, huisapothekers, thuisverpleegkundigen, een specialist en zorgverleners van PANAL samen om afspraken te maken over palliatieve zorgsituaties. Het MFO was een groot succes met meer dan 40 deelnemers! Studenten van KU Leuven ontwikkelden een opleidingsplatform met materiaal, tools en casussen. 

Emma Denys, Marthe Vanrenterghem (apothekers in opleiding) en Marc Dooms (voormalig apotheker en actief in vzw Panal)

Detectie van noden 

Noden van voorzieningen en organisaties in kaart brengen

Het Agentschap Zorg en Gezondheid ontwikkelde een nieuw dashboard waar organisaties en voorzieningen hun noden in kunnen doorgeven. De coördinatoren van de Eerstelijnszones werken momenteel  samen met het operationele team vanuit het schakelzorgcentrum een systeem uit om de noden te te capteren en aan het aanbod uit de buurt te koppelen. 

Lisa Bels (Zorgzaam Leuven en ELZ Leuven), Sarah Vanderhoeven (ELZ Leuven Noord) en Julie Van den Vonder (ELZ Leuven Zuid)

Gegevensdeling

Ontslagbrieven voor transmurale gegevensdeling

Binnen de begeleidingscommissie SEL GOAL - UZ Leuven is de afspraak gemaakt om via verschillende ad hoc werkgroepen inzicht te verwerven in de essentiële ontslaginformatie die nodig is voor een vlotte transmurale gegevensdeling. Diverse werkgroepen hebben zich reeds gebogen over de inhoud van ontslagbrieven voor onder andere thuisverpleegkundigen, kinesitherapeuten en huisapothekers.

Koen Balcaen, directeur verpleegkunde en patiëntenbegeleiding UZ Leuven. Trekker begeleidinscommissie SEL Goal - UZ Leuven.