top of page
zorgzame buurten klein.png

Zorgzame teams

Onder de noemer 'Zorgzame teams' vallen zowel de Zorgzame Buurtteams als de Zorgzame Tweedelijnsteams.

Zorgzame tweedelijnsteams

 

De Zorgzame tweedelijnsteams zetten zich in voor transmurale zorg en zorgcontinuïteit bij overgang tussen ziekenhuis - thuis (en omgekeerd). De teams bestaan uit zorgverleners uit de ziekenhuizen en de eerstelijn.

Zorgzame buurtteams

 

Het model ‘buurtteams’ wordt ontwikkeld en getest in projectregio Zorgzaam Leuven, Eerstelijnszone Leuven. Met dit model streven we naar een geïntegreerde en populatiegerichte zorg op buurtniveau.

 

Het doel is om:

 • De eerstelijn te versterken en te zorgen voor eenduidige aanspreekpunten op buurtniveau, een gestructureerde eerstelijn.

 • Transmurale samenwerking tussen eerstelijn, tweede en derde lijn verbeteren. Transmurale zorgprogramma’s dienen hierbij als ondersteuning.

In de buurtteams komen 7 domeinen samen: zorgprogramma’s, medicatie, zorgcoördinatie, gezondheidsbevordering, buurtzorg, wonen en de integrator van Zorgzaam Leuven als trekker en ondersteuner

In maart 2021 zijn 8 buurtteams actief in Zorgzaam Leuven, voor buurten waar ongeveer 45000 Leuvenaars wonen (zie aanduiding cirkels op kaart). De buurtteams richten zich specifiek op chronisch zieken en kwetsbare personen. Een buurtteam is geen vast team, maar een netwerk van zorgverleners die samenwerken voor een populatie in de buurt en die hierover afspraken maken, op maat van deze populatie. Een buurtteam is dus geen zorgteam, want bevindt zich op niveau van de buurt en niet op niveau van de zorgvrager. Elk buurtteam is samengesteld uit gezondheidszorgverleners uit de eerstelijn. Het is de bedoeling om gefaseerd uit te breiden met ook welzijnszorgverleners.

Logo Wilsele dorp.png
Logo Ladeuze.png
Logo Terbank.png
Logo Heverlee.png
Kaart zorgzame teams_edited.jpg
Logo Wilsele-Putkapel en Wijgmaal.png
Logo Bruul-Vaart.png
Logo Flint.png
Logo Nieuw Kwartier.png
Logo Kessel-Lo.png

De buurtteams krijgen een zekere vorm van autonomie, maar werken wel binnen een inhoudelijk en financieel kader dat beheerd wordt door de stuurgroep ZZL. De buurtteams evolueren samen binnen één model, met voldoende vrijheidsgraden voor elk buurtteam om te experimenteren. Dit model is er op gericht dat zorgverleners meer multidisciplinair gaan samenwerken in team, populatiegericht.

Acties op niveau van het buurtteam 

 

Het doel is organisatie en planning op maat van een populatie:

 • populatiemanagement of het in kaart brengen van kwetsbare personen, chronisch zieken, zorgmijders, …

 • afspraken over rollen, communicatie, gegevensdeling, chronische en acute zorg.

 • gezamenlijke acties op buurtniveau. Bv. informeren en sensibiliseren van de bevolking om COVID infecties te voorkomen

 

Acties op niveau van het zorgteam

 

Het doel is zorgcoördinatie op maat van de zorgvrager/patiënt:

:

 • detectie risicovolle situaties

 • zorgplanningsgesprekken en opmaak zorgplannen

 • gegevensdeling: het zorgplan, het medicatieschema, transmurale gegevensdeling 

 • verhogen zelfredzaamheid en empowerment patiënt: educatie

 • verhoogde medicatiezorgcoördinatie bij kwetsbare personen (bv. omwille van frailty, lage gezondheidsvaardigheden) of op scharniermomenten zoals voor en na een hospitalisatie of opname in een WZC.

 • vaccinatie griep en pneumokokken: actieve sensibilisatie en gericht aanschrijven van risico-doelgroepen

 • gezondheidspromotie en preventie: rookstop, gezond gewicht, …Voor zorgverleners in het buurtteam is gezondheidspromotie een belangrijke focus zowel binnen de individuele zorgverlening, als binnen de buurtteamwerking.

Dia%201%20-%20Zorgzame%20buurtteams_edit

Zelf deelnemen aan een zorgzaam buurtteam?

Ben jij een huisarts, apotheker, kinesist, verpleegkundige, psycholoog, tandarts, vroedvrouw, paramedicus? En wil jij graag bijdragen aan een multidisciplinaire samenwerking afgestemd rond chronisch zieken en kwetsbare mensen in jouw buurt?

De zorgverleners in de buurtteams komen samen op tweemaandelijkse bijeenkomsten, waar ze bespreken wat de specifieke noden zijn van de mensen in de buurt. Een buurtteam kiest vaak een specifieke focus, bijvoorbeeld de zorg voor een groep mensen die aan een chronische aandoening lijden (bv. COPD, hartfalen). Aan de hand van zorgprogramma’s maken de zorgverleners afspraken over rollen en taken, communicatie, gegevensdeling, samenwerking. Kortom, de buurtteams dragen bij aan geïntegreerde zorg. Dit is de toekomst van ons zorgsysteem. Het doel van Zorgzaam Leuven is om alle eerstelijnszorgverstrekkers te betrekken in de buurtteamwerking.

 

Meer informatie? 

Wens je graag meer informatie over de buurtteamwerking in Groot-Leuven en/of wil je graag deel uitmaken van één van de zorgzame buurtteams? Laat het ons weten via onderstaand inschrijvingsformulier of stuur een mail naar zorgzaamleuven@gmail.com 

8 zorgzame buurtteams

Logo Bruul-Vaart.png

Lees hier meer over het zorgzaam buurtteam Bruul-Vaart.

Logo Heverlee.png

Lees hier meer over ons het zorgzaam buurtteam Heverlee.

Logo Wilsele-Putkapel en Wijgmaal.png

Lees hier meer over het zorgzaam buurtteam Wilsele-Putkapel en Wijgmaal.

Logo Wilsele dorp.png

 Lees hier meer over het zorgzaam buurtteam Wilsele-Dorp.

Logo Nieuw Kwartier.png

Lees hier meer over het zorgzaam buurtteam Nieuw Kwartier.

Logo Terbank.png

Lees hier meer over het zorgzaam buurtteam Terbank.

Logo Kessel-Lo.png

Lees hier meer over ons het zorgzaam buurtteam Kessel-Lo.

Logo Ladeuze.png

Lees hier meer over het zorgzaam buurtteam Ladeuze.

bottom of page